Babalar Günü Araştırması (İnfografik)

Babalar Günü yakla??rken, markalar da tüketicilerine ula?mak için reklam, kampanya ve ileti?im çal??malar?n? h?zland?rm?? bir durumda. Roamler, Anneler Günü’nde yapt??? gibi, Babalar Günü’ne de özel bir ara?t?rma yapt? ve tüketicilerin Babalar Günü’ne olan yakla??m?n?, tercih ettikleri hediye kategorilerini ve markalar?n? tespit etti. Roamler’?n, yüzde 50’si kad?n, yüzde 50’si erkek olmak üzere 300 ki?i ile gerçekle?tirdi?i ara?t?rmas?nda ?u sonuçlar ortaya ç?kt?:

Ara?t?rmaya göre, tüketicilerin, yüzde 37’si Babalar Günü’nün denk geldi?i tarihi bilmiyor. Bu oran?n yan? s?ra, kat?l?mc?lar?n yüzde 70’i Babalar Günü’nü kutlayacak iken, geri kalan yüzde 30’u Babalar Günü’nü kutlamayacaklar?n? belirtti. Roamler’?n bu y?l yapt??? Anneler Günü ara?t?rmas?nda ise Anneler Günü’nü kutlayacak olanlar?n oran? yüzde 89’du. Babalar Günü’nü kutlayacak olan kat?l?mc?lar?n bir k?sm? babalar?n?n yan? s?ra e?inin (yüzde 15) ya da e?inin babas?n?n (yüzde 15) Babalar Günü’nü de kutlad?klar?n? belirtti.

Babalar Günü’nü kutlayacak olan kat?l?mc?lar?n, bu özel gün için yapt?klar? program ise ?u ?ekilde da??l?m gösteriyor: Yüzde 79 oran?nda kat?l?mc? hediye alacaklar?n? belirtirken, onu s?ras?yla evde program yapmak ve d??ar?da yemek program? yapmak takip ediyor. Babalar Günü’nde her y?l düzenli olarak kutlayan kat?l?mc?lar?n oran? ise yüzde 47. Anneler Günü ara?t?rmas?nda her y?l düzenli olarak Anneler Günü kutlayanlar?n oran? ise yüzde 63 olmu?tu.

Kat?l?mc?lara, hangi mecrada bulunan Babalar Günü reklamlar?n?n dikkatini daha çok çekti?i soruldu?unda büyük bir k?sm? (yüzde 61) dikkatini çeken bir Babalar Günü reklam? olmad???n? belirtti.

En çok dikkatlerini çeken reklam?n hediye sat?n alma kararlar?n? ne yönde etkiledi?i soruldu?unda ise: Kat?l?mc?lar?n ço?unlu?u (yüzde 53) tercih etmedi?i markan?n reklam? dikkat çekici olsa dahi sat?n alma karar?n? de?i?tirmedi?ini belirtirken, az?msanmayacak bir oran? ise (yüzde 13) dikkat çekici reklamlar?n o markay? tercih etmede kararlar?n? olumlu olarak de?i?tirece?ini belirtti. Bunun yan? s?ra, reklam öncesi markay? tercih ederken reklam sonras? da sat?n alma karar?n? koruyan bir kitle de mevcut (yüzde 29). Küçük bir kitle ise (yüzde 5) izledikleri reklam?n sat?n alma karar?n? olumludan olumsuza çevirece?ini belirtiyor.

Babalar Günü’nde hediye almay? tercih eden kat?l?mc?lar, hediye al?rken büyük bir oranda (yüzde 53) birine dan??mad???n? ve hediye alaca?? ki?iye ne istedi?ini ya da neye ihtiyac? oldu?unu sormad???n? (yüzde 70) belirtti. Anneler Günü için de buna benzer oranlar ortaya ç?km??, hediye al?rken kimseye dan??mayanlar yüzde 55 olurken hediye alaca?? ki?iye neye ihtiyac? oldu?unu sormayanlar yüzde 60’l?k bir kesimi olu?turuyordu. Kat?l?mc?lar?n büyük bir k?sm?, zaman bulamad?klar? ve karars?z kalmalar?ndan kaynakl? hediyelerini 1 hafta öncesinden (yüzde 51)  ya da 1 gün öncesinden (yüzde 29) ald?klar?n? belirtti.

Babalar gününde hediye alacaklar?n? belirten kat?l?mc?lar?n büyük bir k?sm? (yüzde 86) hediye al?rken hala geleneksel al??veri? yöntemlerini tercih etti?ini belirtirken, online al??veri? sitelerini tercih edenlerin oran? ise yüzde 36. Online al??veri? sitelerinden hediye alanlar?n en çok tercih etti?i site ise “hepsiburada.com” oldu. En çok tercih edilen ikinci online al??veri? sitesi “gittigidiyor.com” olurken, üçüncü site ise “trendyol.com” oldu. Anneler Günü’nde de “hepsiburada.com” ve “gittigidiyor.com” yerini korurken yanlar?nda “çiçeksepeti.com” bulunuyordu.

Babalar Günü için dü?ünülen hediyelerde ise Moda kategorisi yüzde 30 oran? ile en çok tercih edilen kategori oldu. Moda kategorisini, ki?iye özel tasar?m hediyeler (yüzde 25) takip ediyor. Anneler Günü’nde al?nan hediyelerde de Ki?iye Özel Tasar?mlar yüzde 19 ile ba?? çekiyordu.  Elektronik ürünleri tercih eden kat?l?mc?lar ise (yüzde 10) hediye tercihini cep telefonundan yana yaparken Apple (yüzde 57) ve Samsung (yüzde 43) markalar?n? tercih ediyor.

block_2

block_3

block_4block_5block_6block_7block_8

 

Kaynak: MarketingTürkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.