Anneler Hangi Platformlara Güveniyor?

FikriMühim’in Türkiye genelinde annelerin çocuklar? için hangi platformlara güven duyduklar?n? ortaya koyan bir ara?t?rma yapt?. Ara?t?rma 8-9 Mart aras?nda  ve 69 ilde 0-6 ya? aras? çocu?a sahip 1664 anneyle online görü?me tekni?i kullan?larak yap?ld?. Kat?lanlar?n ço?unlu?unu üniversite ve üzeri (%79)  bitirme derecesine sahip, genç bir kitle olu?turuyor. Bu kitlenin %60′? 25-34 ya? aral???nda; %34’ü ise 35-44 ya? aral??? olu?turuyor.
Ara?t?rman?n 4 kategorideki sonuçlar? ise ?öyle:

anne

anne-2

anne-3

anne-4

Bu haber MediaCat Nisan say?s?, Kids ekinden derlenmi?tir.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.