Alışverişçi Davranışları Online Alışverişle Birlikte Nasıl Değişiyor?

Türkiye dahil 24 ülkede gerçekle?tirilen ara?t?rmada, genel olarak tüketiciler daha az oranda cadde esnaflar?n? görür olduklar?n? ve ço?unlukla dijital alternatiflere veya kolayl?k üzerine odaklanan alternatiflere yöneldiklerini belirtiyorlar. Tüketicilerin yerel al??veri? çevrelerinde azald?klar?n? dü?ündükleri fiziksel ma?azalar içerisinde en çok kitapç?lar (%39), gazete bayileri (%37) ve mobilya ma?azalar? bulunuyor (%34). Bunun aksine al??veri?çilerin art?k daha fazla görür olduklar?n? söyledikleri ma?azalar ise eczaneler (%73), haz?r veya paket yemek satan dükkan veya restoranlar (%66) ve zincir ma?azalar (%66).

Ara?t?rmaya Türkiye’den kat?lan al??veri?çilerin yerel çevrelerinde en çok azald???n? dü?ündükleri ma?azalar ise; Kitapç?lar (%32), Gazete Bayileri ve H?rdavatç?lar (%29) ve Sokak sat?c?lar? (%27); en çok gördükleri ma?azalar ise kahveciler ve bankalar (%70), zincir ma?azalar (%69) ve restoranlar (%66) olarak s?ralan?yor.

Ara?t?rmaya kat?lan tüm al??veri?çilerin dörtte biri art?k daha fazla bo? veya kiral?k ma?aza gördüklerini söylüyor. Japonya ve Birle?ik Krall?k’taki al??veri?çilerin daha büyük ço?unlu?u, %65’i, bu konuda hem fikir. Bu oran? %62 ile ?spanyol al??veri?çiler izliyor.

Yerel al??veri? alanlar?ndaki bu de?i?imlere paralel olarak tüketiciler üç y?l öncesine göre daha çok online al??veri? yapt?klar?n? belirtiyorlar. Bu konuda Çin, Birle?ik Krall?k ve Polonya’daki tüketiciler bu konuda yüksek oranda beyan iletirken, Peru, Macaristan ve S?rbistan’daki tüketicilerin daha dü?ük bir oran? bu konuda hem fikir.

Tüketicilerin %71’i de bankac?l?k i?lemlerini üç y?l öncesiyle ayn? veya daha s?kl?kla online olarak yapt?klar?n? belirtiyorlar.

Ara?t?rmaya kat?lanlar?n sadece %35’i bas?l? gazete veya dergiyi üç y?l öncesiyle ayn? s?kl?kta ald?klar?n? belirtiyorlar. Türkiye’de de bu oran %36.

Ara?t?rmaya kat?lanlar?n ço?u, üç y?l öncesiyle ayn? veya daha fazla s?kl?kta, bir restoranda yemek yediklerini (%57), saç veya güzellik merkezine gittiklerini (%54) ve bir kahveciye gittiklerini (%53) söylüyorlar. Restorana gitme konusunda Çin en yüksek skora sahip (%84), kahveciye gitmek konusunda ise Kolombiyal?lar ba?? çekiyor (%81) ve belirtilen s?kl?kta saç ve güzellik merkezine en çok gidenlerse Meksika ve Polonyal?lar (%68). Ara?t?rmaya Türkiye’den kat?lanlar?n restorana gitme oran? ise %55.

 

Kaynak: Ipsos

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.