Ad Blocker Kullanımı Artmaya Devam Ediyor

Facebook yasaklamaya çal??t?, Google kurnazl?k yapmay? denedi, ancak, bu teknoloji devleri ne yaparlarsa yaps?nlar, kullan?c?lar?n dijital reklamlar? engellemek için yaz?l?m kullanmalar? dünya genelinde artmaya devam ediyor.

Geçen sene internette gezinen kullan?c?lar?n yakla??k % 11’i dijital reklamc?l?ktan kaç?nmak için reklam engelleyicileri kulland?. Bu oran, ak?ll? telefonlardan geleneksel bilgisayarlara kadar 600 milyondan fazla cihaza denk geliyor. PageFair taraf?ndan yay?nlanan bir rapora göre, bu rakam geçen y?la göre % 30 art?? gösterdi.

Ele?tirmenlere göre ise dijital reklamlar?n engellenmesi için yaz?l?m kullanan bu kullan?c?lar, asl?nda web siteleri ve yay?nc?lar ile yaz?l? olmayan bir anla?may? ihlal ediyor. Çünkü siteler, gelirlerinin büyük bir k?sm?n? bu reklamlardan üretiyor.

Buna ra?men endüstri gözlemcileri, reklam engelleyici yaz?l?mlar?n özellikle Endonezya gibi ülkelerde kullan?mlar?n?n internet nüfusunun neredeyse üçte ikisine ula?t???n?, geli?mekte olan ülkelerde ise bir ana ak?m yakalad???n? söylüyor.

PageFair CEO’su Sean Blanchfield, “Bu ülkelerde mobil reklam engelleyicilerinde beklenmedik büyük bir art?? gözlendi” diyor. “Bat?’da ise, ayn? e?ilimin yak?n gelecekte etki etmesini bekliyorum” diye de ekliyor.

Reklam engelleyicilerinin bu yükseli?i, reklamc?l?k endüstrisi taraf?ndan da fark ediliyor. Örne?in, A?ustos ay?nda dünyan?n en büyük online reklam tedarikçileri aras?nda yer alan Facebook, insanlar?n bu tür yaz?l?mlar? kullanmas?n? engellemeye çal??t?. ?irketin bu çabalar? ise, reklam engelleme programlar? sunan teknoloji ?irketleri ile aras?nda bir silah yar??mas?na yol açt?.

Ara?t?rma ?irketi eMarketer’te bir analist olan Paul Verna yapt??? aç?klamada “Reklam engelleme, reklamc?l?k ekosisteminin tamam?na zarar veriyor” dedi. “Endüstrinin bu sorunun üstesinden gelmesinin en iyi yolu, tüketicilerin engellemek istemeyecekleri çekici ve ilgili reklam deneyimleri sunmaktan geçiyor.”

Reklam engelleme yaz?l?m?, öncelikle geli?mekte olan ülkelerde mobil veri paketlerinden tasarruf etmek için web sitelerindeki video ve di?er veri a??r reklamlar? kald?rmak amac?yla kullan?l?yor.

PageFair raporuna göre, dünya genelindeki mobil cihazlarda tüm reklam engellemesinin yüzde 90’dan fazlas? Asya-Pasifik bölgesinde gerçekle?iyor. Geçen y?l, bu tür yaz?l?mlar dünyadaki 380 milyon ak?ll? telefon ve tablette kullan?ld? ve kullan?mda % 39’luk bir art?? oldu.

Buna kar??l?k, geçen y?la göre % 17’lik bir art?? gösteren geleneksel bilgisayarlarda reklam engellemenin büyük bir ço?unlu?u 236 milyon cihazda, a??rl?kl? olarak Birle?ik Devletler ve Avrupa’da gerçekle?ti. Bu bölgelerde, insanlar?n çevrimiçi reklam olarak gizlenmi? kötü amaçl? yaz?l?mlar? engelleme çabalar? asl?nda reklam engelleyici indirmenin ba?l?ca nedenlerinden biri olarak gözüküyor.

  • 615 milyon cihaz art?k adblock kullan?yor.
  • Global internet nüfusunun% 11’i web’de reklamlar? engelliyor.
  • Adblock kullan?m? 2016’da dünya genelinde% 30 artt?.
  • Mobil adblok kullan?m? 108 milyon artt? ve 380 milyon cihaza ula?t?.
  • Masaüstü adblok kullan?m? 34 milyon artt? ve 236 milyon cihaza ula?t?.
  • Kullan?c?lar?n %74’ü adblok engelleyen sitelere girmediklerini söylüyor.
  • Kullan?c?lar?n %77’si baz? reklam formatlar?n? görmek isteyebileceklerini belirtiyor.
  • Adblock kullan?m? art?k her ya? grubunda kullan?l?yor.
  • Adblock kullan?c?lar? standart reklamlar? tercih ediyor.

Kaynak: NYTimes

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.