CES 2018 Trend ve İçgörüleri

Consumer Technology Association (CTA) bünyesinde bulununan, teknoloji liderlerinin i?birli?ine olanak sa?layan ve tüketici teknolojisini ileri ta??may? amaçlayan bir platform olan Consumer Electronics Show (CES) 2018 Trend ve ?çgörüleri Raporunu yay?nlad?. Rapor 2018’in ba?l?ca trend ve inovasyonlar?n?n pazarlamac?lar üzerindeki etkilerine de ???k tutuyor.

Yapay Zeka, Veri ve Makine Ö?renmesinin Dijital Dönü?ümdeki Rolü

Raporda, makinelerin karma??k problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sa?lamakla ilgilenen bir bilim dal? olan ve önemi gün geçtikçe artan yapay zekan?n yeni alanlara entegre edilmesiyle yeni uygulama alanlar?n?n ortaya ç?kaca?? ön görülüyor. Yani, 2018’de yapay zekan?n performans gösterece?i alanlar artacak. Mevcut i?leyi?te karl? sonuçlar elde edildi?inde yapay zekaya yat?r?m yapmak göz korkutucu bir ihtimal gibi görülse de, yapay zeka olgusunu buhar makinesi, elektrik ya da internet gibi devrimsel kavramlar gibi dü?ünmekte fayda var.

Rapora göre 2017’de çokça duydu?umuz iki kavram olan VR (Visual Reality) ve AR (Augmented Reality) 2018’de çokça gündemimizde olacak. Daha kolay eri?im, daha basit tasar?mlar ve daha fazla mobilite ile VR kullan?m? artacak, tüketiciler içerik deneyimlerinden yararlanacak ve markalar tüketicilere VR arac?l???yla ula?mak için yeni stratejiler geli?tirecek. Apple’?n ARKit ve Google’?n ARCore’u piyasaya sürülürken, ço?u yeni ak?ll? telefonda bugünün filtre ve lenslerinin ötesinde markal? dijital içerik sunan tam AR özellikleri bulunuyor. AR uygulamalar?n?n beklenen ç?k???na ayak uydurmak için markalar dijital olu?umlardan yararlanmal?, daha da önemlisi, ürünlerini dijital dönü?üme dahil etmeliler.

Yapay zeka sa?lam bir veri temeli ile birle?tirildi?inde etkinli?ini en üst düzeye ç?karabilen bir kavram. Böyle olmas? da 5G, sesli UX / UI ve otomatik araç altyap?s? gibi teknolojilerin önemini art?racak. Birebir pazarlamadaki bu devrim, veri konusunda uzmanla?m?? markalara gelecekte önemli bir rekabet avantaj? sa?layacak gibi görünüyor.  Markalar da hedef kitle davran??lar?n? daha iyi anlamak, içeri?i dinamik tutmak için verilerden faydalanmal?.

Raporda yer verilen bir di?er ba?l?k da makine ö?renmesi (machine learning). Makine ö?renmesi ve sinir a?lar? konsepleri büyük ve karma??k i? problemlerinin çözülmesinde önemli rol oynuyor. Fazla zaman alan i?ler ve idari görevlerin otomasyonu gibi konularda yapay zeka yat?r?mlar?n?n faydalar? da görülüyor. Yapay zeka destekli chatbotlar taraf?ndan yap?lan ve h?zl? bir ?ekilde sonuçlanan mü?teri hizmetleri i?lemleri günümüzdeki tüketici deneyimine örnek olarak gösterilebilir.

Otomobilde Yap?lan Yenilikler Markalar ?çin Ne Anlama Geliyor?

CES taraf?ndan yay?nlanan raporda k?sa bir zaman dilimindeki de?i?imlerine ?ahit oldu?umuz otomotiv sektörünün tarihindeki en önemli de?i?imini ya?ayaca?? öngörülüyor.

Enerji kullan?m? konusundaki geli?meler araçlar? do?rudan etkiliyor, elektrikli arabalar gün geçtikçe daha da çok hayat?m?za giriyor. Otomotiv sektöründe y?llar içinde ?erit uyar?lar?, uyarlanabilir seyir kontrolü ve hatta otomatik park etme gibi yenilikler hayat?m?za girdi. Sürücüye gerek olmadan giden otomobiller araba sektöründe köklü de?i?imlere yol açacak gibi gözüküyor. Markalar?n da bu konuyu çok yönlü olarak ele almalar? gerekecek. Pek çok f?rsat?n ortaya ç?kaca?? bu alan reklamc?l??? da etkileyecek.

Sesin Arkas?nda Gerçekte Ne Var?

Publicis Media’n?n sesin markalar ve pazarlamac?lar için sundu?u f?rsatlar? anlamaya yönelik yeni çal??mas? ?u noktalara de?iniyor:

  • ?ki y?l içinde ak?ll? hoparlörler ve sesle etkile?imin TV ile kar??la?t?r?ld???nda marka bilinirli?ini 2 kat art?raca?? öngörülüyor. Bu öngörüler do?rultusunda pazarlamac?lar, anl?k kategori ba?lant?lar?n? te?vik etmek, içerik amaçlar?n? belirlemek ve fark?ndal?k yaratmak için strateji olu?turma konular?da çevirmeli ba?lant? yapmal?.
  • Merakla beklenen konulardan biri olmas?na ra?men sesli hikaye anlat?m? çok da ba?ar?l? say?lm?yor. Özellikle ses tonlamalar?n?n gerçekçi olmamas? verilmek istenen duygunun al?c?ya iletilmesi konusunda bir handikap olarak say?labilir. ?nsans? etkile?imi art?rmak için bu alana yat?r?m yapmak da pazarlamac?lar için büyüme f?rsat? olu?turabilir.
  • Ak?ll? hoparlörler evlerde kullan?ld???nda ortak bir sahiplenme hissi olu?uyor. Ancak yapay zeka robotlar?n?n evlere geçi?i ebeveynler için oldukça zorlu bir süreç. Bu yüzden ebeveynler, ebeveynlik deneyimleri yelpazesini geni?leten içeri?e sahip ses için öncelikli hedef kitle olmal?d?r. Markalar da, ekranlara olan ba??ml?l??? azaltmak ve ak?ll? hoparlör kullan?lan anlar? kolayla?t?rmak için harekete geçmeli. Ürünlerini sesli komut sistemlerine ba?lamak için bu cihazlarla entegre hale getirmeli ve geli?tirmelidir.

 

Kaynak: CES 2018 Trends & Insights Report

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.