2016’da Türkiye’de Online Alışverişçilerin Oranı İki Katına Çıktı

?sviçre merkezli global finansal servisler ?irketi Credit Suisse, geli?mekte olan ekonomilerde tüketim al??kanl?klar?n? inceledi?i Emerging Consumer Survey 2017 sonuçlar?n? aç?klad?. Geli?mekte olan ülkeler statüsünde Hindistan, Endonezya ve Çin ile birlikte Rusya, Türkiye ve Meksika’y? ele alan raporda, Türkiye e-ticaret sektörüyle ilgili önemli notlar var. Zira Türkiye e-ticaret sektörünün di?er geli?mekte olan ülkelere k?yasla nas?l performans gösterdi?i, bazen ülkenin e-ticaret sektörünün büyüklü?ünden daha önemli bir soru olabiliyor.

Rapora göre, Türkiye’de e-ticaret sektöründeki art??ta ülkede internet penetrasyonunun artmas? ak?ll? telefonla internete eri?en tüketicilerin yüzde 80 gibi bir orana ula?mas? önemli etkenler. Türkiye yüzde 60’a yakla?an internet penetrasyonuyla, geli?mekte olan ülkeler aras?nda Rusya ve Brezilya’dan sonra üçüncü s?rada.

screen-shot-2017-04-11-at-11-17-08

E-ticaret özelinde Türkiye, ak?ll? telefonlar?n? gerek al??veri? (%20) gerek ürün arama için kullanan tüketicilerin oran? (%50) aç?s?ndan ortalamaya yak?n bir performans gösteriyor.

screen-shot-2017-04-11-at-11-20-33-2

En ilgi çekici notsa, online al??veri? yapan tüketicilerin oran?ndaki art?? aç?s?ndan en güçlü momentumun Hindistan ve Türkiye’de görülmesi. 2015 ile 2016 y?llar? aras?nda hem Türkiye hem Hindistan’da online al??veri?çilerin oran? iki kat?na ç?km??.

screen-shot-2017-04-11-at-11-20-42-3

Türkiye ve Hindistan e-ticaret mü?teri güveninin en yüksek oldu?u iki ülke olarak da öne ç?k?yor. Online harcamalar?n artmaya devam edece?i beklentisinin en yüksek oldu?u iki ülke Türkiye ve Hindistan.

Online harcamalar?n artmas?na bugüne kadar engel olan en önemli faktörlerden güvenlik ise gittikçe geri plana itiliyor. Türkiye dahil birçok pazarda tüketiciler harcama kararlar?nda maliyet, ürün çe?itlili?i gibi kriterlere bak?yor. Bu, halihaz?rda bilinen e-ticaret markalar?n?n mü?terileriyle güven ili?kisi kurmay? ba?ard??? ?eklinde de okunabilir.

screen-shot-2017-04-11-at-11-29-17-4

Ki?i ba??na online harcamalar? da k?yaslayan raporda Türkiye görece dü?ük bir orana sahip. Çin için bu say? 659 dolarken, Rusya için 146 dolar ve Türkiye için 87 dolar. K?yas için Birle?ik Krall?k’ta ki?i ba?? e-ticaret harcama ortalamas? bin 500 dolar.

screen-shot-2017-04-11-at-11-32-18-5

Türkiye’nin büyüme h?z? ve harcamalar? bir arada de?erlendirildi?inde 2025 y?l?nda e-ticaret pazar?n?n 63 milyar dolara ula?aca?? tahmin ediliyor. Çin bu sürede 2 trilyon dolara yakla??rken, Hindistan 219 milyar dolara, Rusya da 145 milyar dolara ula?acak.screen-shot-2017-04-11-at-11-32-32-1-5

 

Kaynak: Webrazzi

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.