2016’da Online Alışveriş Harcamaları %24,6 Arttı

Bankalarararas? Kart Merkezi’nden elde edilen verilerle Türkiye’nin 2016 y?l?ndaki internet al??veri?lerine dair rakamlar derlendi. Bu verilere göre, 2015 y?l?nda yap?lan online al??veri? harcamalar?, 55 miyar 284 milyar TL iken 2016 y?l?nda bu rakam %24,6 oran?nda artarak 68 milyar 884 milyon TL’ye ç?kt?. Yurt içinde yap?lan i?lemlerde elde edilen gelir 63 milyar 479 milyon TL olurken yurt d???nda yap?lan i?lemlerden elde edilen gelir ise 5 milyar 405 milyon TL oldu.

Bununla birlikte, yerli kartlarla internet üzerinden yap?lan i?lem say?s? 2015 y?l?nda 260,9 milyon seviyesindeyken 2016 y?l?nda %17,6 oran?nda artarak toplamda 306,9 milyona ula?t?. Bu i?lemlerin  256,5 milyonu yurt içinde, 50,4 milyonu ise yurt d???ndayd?. Son 5 y?l içinde yerli kartlarla, yurt içinde ve yurt d???nda yap?lan online al??veri? harcamalar?n?n tutar? %177,9 oran?nda art?? gösterirken i?lem say?s? ise %109,8 oran?nda artt?.

??lem ba??na tutara bakt???m?zda ise 2015 y?l?nda bu rakam?n 212 TL oldu?unu, 2016 y?l?nda ise %6 oran?nda art?? göstererek 225 TL’ye ula?t???n? görüyoruz. Ayr?ca bu rakam 2012 y?l?nda 170 TL, 2013 y?l?nda 179 TL ve 2014 y?l?nda ise 187 TL idi. Bu rakamlara bakt???m?zda, i?lem ba??na tutarda son y?llara k?yasla 2015 y?l?nda büyük bir art?? ya?and???n? görebiliyoruz. Yerli kartlarla yurt  içinde yap?lan al??veri?lerdeki i?lem ba??na tutar 2016 y?l?nda art?? göstererek 248 TL’ye ula??rken yurt d???nda yap?lan al??veri?lerdeki i?lem ba??na tutar ise dü?ü? gösterdi ve 107 TL’ye geriledi.

Bunlar?n yan? s?ra, yabanc? kartlarla internet üzerinden yurt içinde gerçekle?tirilen i?lem say?s? 7,5 milyon oldu. 7,5 milyon i?lemde yap?lan toplam online al??veri? harcamas? ise 4 milyar 890 milyon TL’yi buldu. Bu rakamlara göre, yurt içinde yabanc? kartlarla yap?lan i?lem ba??na tutar ise 651 TL oldu.

Kaynak: Pazarlamasyon

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.