2016’da İnşaat, Otomotiv ve İletişim Sektörleri Reklam Yatırımlarını Artırdı

Reklamc?lar Derne?i, 2016 y?l? toplam reklam yat?r?mlar?n?n % 10.96 art?? gösterdi?ini aç?klad?. 7.184 milyon TL olarak gerçekle?en reklam yat?r?mlar? aras?nda en büyük pay? görsel medya ald?. Yat?r?mlar ; in?aat, otomotiv ve ileti?im sektörü ile yükseldi.

Ekonominin ve toplumun de?i?en, geli?en ihtiyaçlar?n? pazarlama ileti?imi çerçevesinde yan?tlayabilmek misyonuyla 33 y?ld?r faaliyet gösteren Reklamc?lar Derne?i, üyesi olan medya ajanslar?ndan gelen verilerle haz?rlad??? 2016 y?l? toplam reklam yat?r?mlar?n? düzenledi?i bas?n toplant?s?yla kamuoyuyla payla?t?.

?ubat ay?nda yap?lan seçimle göreve gelen derne?in yeni dönem Yönetim Kurulu Ba?kan? Nil Ba?c?o?lu sözcülü?ünde, Asba?kan Demet ?kiler ve Genel Müdür Ay?egül Molu’nun kat?l?m?yla gerçekle?en toplant?da, Reklamc?lar Derne?i’nin 105 tüzel ve 27 gerçek ki?i üyesiyle sektörü temsil eden ba?l?ca STK oldu?una dikkat çekildi. Reklamc?lar Derne?i Ba?kan? Ba?c?o?lu, geçti?imiz y?l?n reklam ve medya yat?r?mlar?n? de?erlendirirken mecra yat?r?mlar?ndaki de?i?im, büyümeye etki eden sektörler gibi konular hakk?nda da bilgi verdi. Medya reklam yat?r?mlar?n?n bir önceki y?la göre % 10.96 büyüdü?ünü söyleyen Ba?c?o?lu, ekonomik aç?dan zorlu bir y?l ya?anmas?na ra?men bu alandaki istikrarl? büyümenin sürdü?ünü söyledi.

Dünyada reklam yat?r?mlar? yüzde 6,5 büyüdü
Reklamc?lar Derne?i Medya Asba?kan? Demet ?kiler toplant?da, 2016’da reklam yat?r?mlar?n?n öngörüldü?ü gibi tüm dünyada yakla??k yüzde 6,5 büyüdü?ü, 2017’de ise yüzde 6’lik bir büyüme beklendi?i aç?kland?. Ülkeler baz?nda reklam yat?r?mlar?n?n gayri safi y?ll?k harcamalara oran? dünyada ortalama binde 75 civar?nda seyrederken, Türkiye’de yakla??k binde 30-35 olarak gerçekle?ti. Ekonomik kriz ya?anan ülkelerin Reklam Yat?r?m? / GSYH oran? Türkiye’nin üzerinde iken, Türkiye’ye ili?kin 2017 y?l? beklentisi de binde 33 olarak öngörüldü.

?n?aat, otomotiv ve ileti?im sektörleri reklam yat?r?mlar?n? art?rd?
2016’da, rekabetin yo?un oldu?u üç sektörde reklam yat?r?mlar? yükseldi. ?n?aat ve dekorasyon, otomotiv ile ileti?im sektörlerinde art?? gözlendi.

Medya reklam yat?r?mlar? yükseldi
Türkiye’de son 16 y?ld?r yap?lan medya reklam yat?r?mlar? incelendi?inde, ekonomik geli?meler paralelinde hareket edildi?i gözlendi. 2015 y?l?nda toplam 6.474 milyon TL olan medya yat?r?m?, yüzde 10.96 art??la 2016 y?l?nda 7.184 milyon TL olarak gerçekle?ti.

TV’ler pastadaki en büyük pay? al?yor, yaz?l? medya dü?ü?te
Yat?r?mlarda % 51.22’lik oran ile televizyon kurulu?lar? her y?l oldu?u gibi en büyük paya sahip oldu. % 24 ile dijital mecralar ikincili?ini sürdürdü, üçüncü s?rada ise % 14.88 ile bas?n reklam yat?r?mlar? yer ald?. Televizyon reklamlar?na yap?lan yat?r?m toplam 3.679 milyon TL. Bas?n reklam yat?r?m? ise geçen y?la göre % 2.38 geriledi.

Radyo reklamlar?nda art??
Aç?khava reklam yat?r?m? bir önceki y?la göre % 8.18, radyo reklam yat?r?m? ise % 21.55 artarken, sinema reklam yat?r?m? % 14,03 oran?nda yükseldi. Dijital mecralar ise y?l? % 16.99 büyüme ile kapatt?.

Ara?t?rma Metodolojisi
TV, radyo, gazete, dergi, sinema ve aç?khavada yay?nlanan reklamlar, Türkiye’de Nielsen taraf?ndan raporlanmaktad?r. Reklam harcamalar? raporunda fiyatland?rma, tarife fiyatlar?na göre (brüt fiyatlara göre) yap?lmaktad?r. Reklamc?lar Derne?i’ne üye medya planlama ve sat?nalma ajanslar?, Nielsen taraf?ndan raporlanan brüt reklam yat?r?mlar?na, mecra baz?nda kendi tahmin ettikleri indirimleri uygulayarak toplam net reklam yat?r?mlar?n? hesaplamaktad?r.

 

Kaynak: Reklamc?lar Derne?i

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.