2016 Yılında Çevrimiçi Reklamlara Bakış

Gemius’un GemiusAdMonitor’den ald??? verileri içeren raporunda çevrimiçi reklamlara odaklan?yor. Rapor bask?n reklam biçimlerinden, reklamlar?n gösterildi?i cihazlara, çevrimiçi reklam da en etkili olan sektörlere kadar pek çok bilgiyi içeriyor.

Raporun ilk bölümünde çevrimiçi reklamlar?n t?klama oranlar?na dair demografik bilgiler ve reklam biçimlerinin gösterim oranlar? yer al?yor
2016 y?l?n?n ikinci yar?s?nda Türkiye’de reklamlara t?klama oran? % 1,01’e ula?t?. 2015 y?l?n?n ayn? yar?s?na göre 0,35 puan yükseldi?i görülüyor.

t?klama2

Demografik Aç?dan T?klama Oranlar?

  • Türkiye, internet kullan?c?lar?n?n aras?nda kad?nlar?n erkeklerden önemli ölçüde daha dü?ük oldu?u (erkeklerin oran? % 57 iken kad?nlar?n oran? ise % 43) bir ülke. Reklamlar?n gösterildi?i ki?ilerin ço?unlu?unu da erkekler olu?turuyor.
  • Reklamlara t?klayan internet kullan?c?lar?n?n % 77’sini erkekler olu?turuyor.

cinsiyet

  • Ya? söz konusu oldu?unda ise, reklam gösterilen 55-69 ya? aras?ndaki internet kullan?c?lar?n?n pay? % 6 iken, grupta reklamlara t?klama  oran? % 12’den daha yüksek.

ya?

  • Yüksek ö?renime sahip internet kullan?c?lar ise reklamlara t?klayan kullan?c?lar?n % 20’sini olu?turuyor.

e?itim

Kullan?lan Reklam Tipleri

  • Analiz edilen dönemde kampanyalarda; standart banner reklamlar? %87,13 oran?nda kullan?l?yorken, rich media reklam türleri ise %35,28 oran?nda kullan?lm??.

kampanya

  • Türkiye’de 2016’n?n ikinci yar?s?nda standart banner gösterimlerinde oran %86,09 iken rich media gösterimlerinin ise %13,91 oldu?u görülüyor.

görüntülenme

  • Rich Media reklam biçimleri için t?klama oran? metriklerinin % 2,58 ve önceki dönemlere göre yakla??k 0,27 puan artt??? gözlemleniyor.

ctr

 

 

 

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.