2016 Perakende Yıl Sonu Raporu, JLL

JLL Türkiye’nin, Türk ekonomisinin ve Türkiye ticari gayrimenkul pazar?n?n 2016 görünümü ile 2017 beklentilerini ayr?nt?l? olarak özetledi?i ”2016 Y?l Sonu Raporu” yay?nland?. Raporda fiyat art??lar?ndan ar?nd?r?lm?? ciro hacminde reel bir büyüme olmad??? görülmü?. 2016 y?l?ndaki ziyaretçi say?s?n?n da 2015 ile ayn? seviyede kald??? belirtiliyor.

Al??veri? merkezi yönetim giderleri normalin çok üzerinde artm?? ve hatta birçok merkezde gelirlerden daha yüksek oranda art?? göstermi?tir. Art???n sebeplerinin aras?nda; Yabanc? para birimlerinin TL kar??s?nda k?sa bir zaman dilimi içerisinde a??r? de?er kazanmas?, asgari ücret art???, ilave güvenlik maliyetleri oldu?u görülüyor

Geçti?imiz y?llarda ciro/kira oran?nda ba?a ba? oran?n? yakalayan birçok perakendecinin, caddelerde faaliyet göstermeye devam etti?i fakat 2016 y?l?ndaki ekonomik ve siyasi geli?melerin yan? s?ra dü?en yabanc? ziyaretçi say?s? nedeniyle zarar etmeye ba?lad??? görülmü?tür. Bu nedenle baz? markalar caddelerdeki dükkanlar?n? kapatm??t?r veya daha dü?ük kira seviyesinde –muhtemelen- daha küçük ma?azalara ta??nm??t?r. Turistlerin en çok ziyaret etti?i perakende caddesi olan ?stiklal Caddesi; y?l boyunca görülen yabanc? turist say?s?ndaki dü?ü?ten olumsuz etkilenmi?tir. Turist say?s?ndaki dü?ü?e ek olarak gelen yabanc? ziyaretçilerin sosyoekonomik profilindeki de?i?im ve marka karmas?n?n isimsiz markalar yönünde bozulmas? ?stiklal Caddesi için birincil gündem maddesi haline gelmi?tir. Ba?dat Caddesi kentsel dönü?üm süreci nedeniyle gürültü ve görüntü kirlili?inden etkilenirken bo?luk oran?nda kayda de?er bir art?? görülmü?tür. Siyasi ve makroekonomik geli?melerden olumsuz aç?dan en az etkilenen bölge ise Ni?anta??’d?r. Ni?anta??’n?n; 2015 y?l?nda yüksek mü?teri talebine arz ba?lam?nda cevap veremiyorken 2016 y?l?nda dü?en talep kar??s?nda bo? ma?azalara ev sahipli?i yapt??? görülmü?tür.

Sektör ba?lam?nda bak?l?rsa yeme-içme ile kozmetik sektörlerindeki markalar krizden en az etkilenen perakendeciler olarak öne ç?km??t?r. Oyuncak gibi ürünlerin de sunuldu?u çocuk marketleri ve spor giyim markalar? da y?l boyunca iyi performans göstermi?tir.

Küresel perakende görünümünde yeme-içme sektörüne ayr?lan alanlar her y?l kesinlikle art?? gösterirken Türkiye organize perakende pazar?nda son dönemde aç?lan al??veri? merkezlerindeki gastronomi alanlar?n?n %30 seviyesine ula?t??? görülmektedir. Üzerinde durulmas? gereken önemli bir husus bu ‘büyüme’yi ‘çe?itlenme’nin takip etmemesidir. Birçok marka rakiplerinin menüsünden esinlenirken ikincil ?ehirlerdeki yeni restoran ve cafeler ?stanbul ve Ankara’daki ba?ar?l? mekanlar?n konseptini kendi ?ehirlerine uyarlamaktad?r. ?nsanlar?n daha çok vakit geçirebilecekleri yeni nesil bistro, brasserie, cafe ve restoranlar? tercih etti?i gözlemlenmektedir.

Kaynak: JLL Türkiye

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.