2015 Yılında Reklam Yatırımlarında %9 Artış Oldu

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan, 2015 y?l? toplam reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 6.474 milyon TL olarak gerçekle?en reklam yat?r?mlar?, bir önceki y?l? ikiye katlayarak, %9 oran?nda büyüdü. Televizyon yat?r?m yap?lan mecralar aras?nda yine ilk s?rada yer al?rken, takipçisi en h?zl? büyümeyi gerçekle?tiren dijital oldu.

Reklam Yat?r?mlar?, Tüm Dünyada Yakla??k %5,7 Büyüdü

2015 y?l? Eylül ay?nda e-Marketer taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre reklam yat?r?mlar?, tüm dünyada yakla??k %5,7 oran?nda büyüyerek, 569.65 milyar dolar olarak gerçekle?ti. 2016 y?l?nda %6,5’luk büyüme öngörülüyor.

Reklam Yat?r?m?’n?n GSYH Oran?

Ülkeler baz?nda reklam yat?r?mlar?n?n gayri safi y?ll?k harcamalar?na oran? inceledi?inde Türkiye’de bu oran?n yakla??k binde 30-35 oldu?u kaydedildi, dünya ortalamas? ise binde 75 civar?nda. Ekonomik kriz ya?anan ülkelerin Reklam Yat?r?m? / GSYH oran? da Türkiye’nin üstünde. Türkiye’ye ili?kin 2016 y?l? beklentisi de yine yakla??k binde 33 civar?nda.

2015 Y?l? Medya Yat?r?mlar? 6.474 Milyon TL, toplam yat?r?mlar ise 8.632 Milyon TL

2015 y?l?nda toplam 6.474 milyon TL medya yat?r?m? yap?ld?. Geçen y?la göre büyüme oran? %9 olarak gerçekle?ti. Rakamsal verileri de?erlendirenReklamc?lar Derne?i Ba?kan? Kayhan ?ardan, “?ki seçimin ya?and??? siyasi ve ekonomik dalgalanmalar? olan bir y?l? geride b?rakt?k. Ancak, medya yat?r?mlar?na bakt???m?zda geçen seneki % 4,31’lik büyüme oran?n?n neredeyse ikiye katland???n? görüyoruz. Bunca güçlü?e ra?men % 9’luk büyüme, sektör ad?na önemli bir geli?medir” dedi.

Dijital, TV’den Sonra ?kinci Mecra Haline Geldi

Yat?r?mlarda %50,5 oran ile bu y?l da TV ilk s?ray? ald?. ?kincilik %22,9 ile dijital mecralar?n, üçüncülük ise %15,4 ile bas?n reklamlar?n?n oldu. Televizyon reklamlar?na yap?lan toplam 3.270 milyon TL’lik yat?r?mda ölçülen televizyonlardaki reklam yat?r?m pay? %81 olarak gerçekle?ti.

Art??

Aç?khava reklam yat?r?m?, bir önceki y?la göre %7,7, radyo reklam yat?r?m? %1,9 ve sinema reklam yat?r?m? %14,8 oran?nda art?? gösterdi. Dijital mecralar ise art??ta ilk s?ray? alarak bir önceki y?l ile k?yasland???nda %25,4 büyüme gerçekle?tirdi.

REKLAMCILAR DERNE?? 2015

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.