2013 Reklam Yatırımlarında İlk 6 Ayda %10’luk Büyüme Gerçekleşti

Reklamc?lar Derne?i üyesi medya ajanslar?n?n verileriyle haz?rlanan 2013 y?l? ilk 6 ay reklam yat?r?mlar? aç?kland?. Toplam 2 milyar 644 milyon TL olarak gerçekle?en reklam yat?r?mlar?nda, 2012 y?l?n?n ilk 6 ay?na göre %10’luk bir büyüme gerçekle?ti. Geçen y?l?n ilk 6 ay?nda toplam yat?r?m 2.396 milyar TL idi.

reklamc?lar derne?i 2013

?lk 6 ayda gerçekle?en reklam yat?r?mlar?n?n %58?ini TV, %22?sini bas?n, %7?sini aç?khava, %9’unu dijital, %2?sini radyo, %1?ini ise sinema olu?turdu.

Geçen y?l?n ayn? dönemine göre en fazla büyüme göstere mecra %14’lük büyüme ile dijital oldu. Radyoda ise bir de?i?im gözlenmedi. 2013 ilk 6 ayda TV %13, gazete %4, aç?khava %10 ve dergi %3 büyüdü.

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.