10 Yılda Dünya Twitter’la Neler Yaşadı? (İnfografik)

Ayl?k 320 milyon aktif kullan?c?s?yla dünyan?n en popüler sosyal medya platformlar?ndan olan Twitter, 10. do?um gününü kutluyor. Twitter kurucu CEO’su Jack Dorsey’in bir ka??da çizdi?i basit bir eskizle ba?layan heyecan 2006 y?l?nda gerçe?e dönü?tü. Jack Dorsey’in 21 Mart’ta att??? o ilk Tweet ile yepyeni bir dünyan?n kap?lar? araland?. Twitter’? mesajla?mak, fikirlerini aktarmak, resimler payla?mak için kullananlar?n say?s? her geçen gün artt?.

Önce yüzler sonra binler bugünse milyonlarca ki?i için Twitter art?k hayat?n en vazgeçilmez ö?eleri aras?nda yer al?yor. Sabah uyan?nca haberleri okumak, merak etti?imiz ki?ilerin neler yapt?klar?n? ö?renmek için Twitter’a ba?vuruyoruz. Kültür-sanat, e?lence, spor, haber, hava durumu dahil istedi?imiz tüm bilgilere Twitter üzerinden ula??yoruz. Hatta birçok kurum resmi aç?klamalar?n? yapmak için sadece Twitter’? kullanarak ne denli sayg?n bir platform oldu?unu bir kez daha vurguluyor.

Sadece dünyada de?il, Türkiye’de de en önemli sosyal a?lardan biri olan Twitter, üyelerinin bu denli ilgisine ve verdi?i de?ere bir kar??l?k olarak da 10 y?ld?r en yeni geli?melerle kendini güncelliyor. Birçok teknolojik yenili?e imza atan Twitter’?n son 10 y?lda dünyada büyük yank? uyand?ran kilometre ta?lar?na ?imdi birlikte bakal?m.

Ads?z

 

 

twitter-7 (1) twitter-8

twitter-9twitter-10

Kaynak: www.eticaretmag.com

About Business Intelligence

Starcom Mediavest Group Business Intelligence, data analizi ve tüketici içgörüsü alanlarında hizmet veren SMG birimidir. Reklam yatırımıyla elde edilen değerin ölçülmesi ve maksimize edilmesini amaçlar.